Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 4002751 | 6948882415

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Όροι Χρήσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.giassaris.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «ΓΙΑΣΣΑΡΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Πειραιώς 71, Μοσχάτο (ΥΨΟΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ), ΤΚ 18346 με Α.Φ.Μ 094381990 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά με τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4314042, 210 4002751 και 210 4832460 και email: [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»).

Πάγιος σκοπός και δέσμευση της Εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και μέριμνα μας είναι η ασφάλεια των συναλλαγών τους καθώς και ο σεβασμός της ιδιωτικότητάς τους και η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») – Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής το «Υποκείμενο των Δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία – Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκατάθεση - Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.


2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι η θέσπιση αρχών και κανόνων ώστε να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει Προσωπικά Δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει, πρωτίστως ότι η Εταιρεία:

Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Προστατεύεται από κινδύνους παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται.

Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων με σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματά τους.


3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα νόμιμα και θεμιτά με διαφανή τρόπο σε σχέση με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Αρχή περιορισμού του σκοπού: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται σε όσα είναι αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Αρχή ακρίβειας των δεδομένων: Η Εταιρεία μας διασφαλίζει, στο βαθμό που μπορεί, ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

Αρχή περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης: Η Εταιρεία μας διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των Δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχή ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. 


4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν: 

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail,) τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Στοιχεία τιμολόγησης, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα κλπ.

Προσωπικές προτιμήσεις όπως λίστα επιθυμιών σας και το ιστορικό των παραγγελιών σας.

  

5. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

για την ορθή, ασφαλή και ταχεία επιβεβαίωση, εκτέλεση, ολοκλήρωση με την παράδοση των προϊόντων των παραγγελιών, που έχετε κάνει και των συμβάσεων πωλήσεων προϊόντων που έχουν συναφθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω του καταστήματος της Εταιρείας μας.

για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και που επιβάλλονται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), διενέργεια προωθητικών ενεργειών, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εφόσον το Υποκείμενο των Δεδομένων το επιθυμεί.


6. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον GDPR για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μία νομική βάση. 

Για την πλειονότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, η νομική βάση για την επεξεργασία που κάνουμε είναι η εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης πωλήσεως προϊόντων μας. 

Για συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της τιμολόγησης και διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, εκτός από την προαναφερθείσα νομική βάση, η επεξεργασία από εμάς είναι επίσης απαραίτητη για την συμμόρφωση της Εταιρείας με μία νομική υποχρέωση.

Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς προωθητικούς η νομική βάση αποτελεί είτε η συγκατάθεσή σας είτε η επιδίωξη νομίμων συμφερόντων μας.  


7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την ολοκλήρωση των παραγγελιών των πελατών μας συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες, όπως κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, μεταφορικές και εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών, στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων με τους πελάτες μας. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα που τους παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

Επίσης σε περίπτωση τραπεζικής συναλλαγής με πιστωτική κάρτα ή τραπεζική κατάθεση, η Εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας μας δεν λαμβάνει γνώση για κανένα στοιχείο που εισάγετε στο Τραπεζικό ίδρυμα που επιλέγετε πάρα μόνο ενημερώνεται για το αν η συναλλαγή ήταν επιτυχής.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη χρήστη της ιστοσελίδας - πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Τα Προσωπικά Δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του. Παρόλα αυτά, τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας και της σύμβασης, μπορεί να χρειαστεί να διατηρηθούν για μία περίοδο και μετά την εκτέλεση και την ολοκλήρωση της σύμβασης, είτε για την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που τίθενται από τον νόμο είτε για να αντιμετωπιστούν ανάγκες και απαιτήσεις συνετής διαχείρισης είτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.


9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον GDPR, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα: 

Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων ή τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, το δικαίωμα στην φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων (δηλ. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), και το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία σε περιπτώσεις που προϋπόθεση της νόμιμης επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων είναι η σχετική συγκατάθεσή σας 

Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

Απευθείας online μέσα από τον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.giassaris.gr
Yποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 


10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Η ιστοσελίδα www.giassaris.gr χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο εγγυάται την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο.

Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Η επικοινωνία με ένα website το οποίο δεν χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παραβιαστεί από κάποιον hacker, ο οποίος θα αποκτήσει αυτομάτως πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που μοιράζονται οι δύο πλευρές.  Αντιθέτως, τα websites που είναι κρυπτογραφημένα με SSL προστατεύουν τους επισκέπτες τους, ώστε κανένας να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στην επικοινωνία τους με τον εκάστοτε browser.

Το πράσινο λουκέτο που βρίσκεται είτε αριστερά είτε δεξιά από τη μπάρα URL υποδεικνύει ότι ο server είναι πιστοποιημένος και άρα η σύνδεση μαζί του είναι ασφαλής. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα δεδομένα που θα μοιραστούν μέσω αυτής της επικοινωνίας θα παραμείνουν μεταξύ τους. 

Σε περίπτωση συναλλαγής με κάρτα, αφού συμπληρώσετε την φόρμα παραγγελίας θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμής της Alpha bank όπου αφού εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας η αγορά θα ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια της πληρωμής με την κάρτα σας χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit.

Η ιστοσελίδα www.giassaris.gr δεν λαμβάνει γνώση για κανένα στοιχείο που εισάγετε στην Alpha bank πάρα μόνο ενημερώνεται για το αν η χρέωση της κάρτας ήταν επιτυχής η όχι.


11. COOKIES

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ισότοπου μας χρησιμοποιούμε cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή η της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησης σας.

Χρησιμοποιούμε cookies και τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως φόρμες εγγραφής, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι κ.α. 

Επιπλέον χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics και Google Remarketing οι οποίες χρησιμοποιούν τα cookies για στατιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Τα εργαλεία αυτά της Google μας βοηθούν να κατανοήσουμε την αγοραστική συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας και να παρέχουμε πιο στοχευμένες προσφορές και διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Αν ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας www.giassaris.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του μπορεί να τα διαγράψει από τον υπολογιστή του καθώς και να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του ώστε να τα μπλοκάρει και να λαμβάνει προειδοποίηση προτού αποθηκευτούν. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση οι λειτουργίες του ισότοπου θα είναι περιορισμένες.


ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης- χρήστης της ιστοσελίδας www.giassaris.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας.

Η ιστοσελίδα www.giassaris.gr δεν εγγυάται ότι όλες οι σελίδες, το περιεχόμενο τους και οι υπηρεσίες  θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κύριο μέλημα της Εταιρείας μας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται και αναφέρονται στα προβαλλόμενα προϊόντα, πηγάζουν από οδηγίες και πληροφορίες που έχει λάβει η Εταιρεία μας, από τον κατασκευαστή.

Η Εταιρείας μας δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά και φωτογραφίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.

Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών και ενόψει της έλλειψης φυσικής επαφής με τα προς αγορά είδη, ενδέχεται οι προσδοκίες του πελάτη να διαψευστούν από το επιλεγέν προϊόν. 

2. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας είναι λιανικές τιμές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, δεν συμπεριλαμβάνουν όμως το κόστος μεταφοράς. Το τελικό κόστος για κάθε παραγγελία προκύπτει αφού προστεθούν και τα έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς  είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει πριν την αποστολή του προϊόντος τηλεφωνικά ή με email για την διαφορά που προκύπτει ώστε να μας ενημερώσετε αν θέλετε να προχωρήσει ή επιθυμείτε την ακύρωση της.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως δεν θα υπάρχουν λάθη σε τιμές των προϊόντων που προβάλλει η ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που η αναγραφόμενη τιμή είναι λανθασμένη δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωση του πελάτη πριν την εκτέλεση της παραγγελίας του. 

Διατηρούμε το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών. Ωστόσο η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή δεν θα επηρεάζει ληφθείσες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες από την ιστοσελίδα μας θεωρούνται ληφθεισες μόνο εφόσον έχετε λάβει επιβεβαίωση τους με σχετικό email. 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να σας ενημερώνει ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων  ωστόσο δεν φέρει καμμιά ευθύνη αν η διαθεσιμότητα στην ιστοσελίδα και ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων διαφέρουν από αυτό που αναγράφεται.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ως τρόπος αποστολής «Παραλαβή από κατάστημα» το προϊόν θα δεσμεύεται για 48 ώρες εφόσον είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί στην παραλαβή του στο διάστημα αυτό η παραγγελία θα ακυρώνεται.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.giassaris.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το giassaris.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.giassaris.gr.

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής & των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική σχετικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης από καιρού εις καιρόν, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νομοθετικές – κανονιστικές μεταβολές και τις επιχειρηματικές ανάγκες.


Giassaris © 2018 Γιασσαρης Α.Ε.

Designed & Developed HappyOnline.gr